คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร

  • คุณสมศักดิ์ จึงสุระ ประธานกรรมการ (นั่งซ้าย )
  • คุณอิศรีย์ จึงสุระ กรรมการผู้จัดการ (นั่งขวา)
  • คุณสุธาทิพย์ จึงสุระ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (ยืนขวา)
  • คุณมลิวรรณ์ ไตรศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ยืนซ้าย)