คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร

  • คุณสมศักดิ์ จึงสุระ ประธานกรรมการ
  • คุณอิศรีย์ จึงสุระ กรรมการผู้จัดการ
  • คุณสุธาทิพย์ จึงสุระ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
  • คุณมลิวรรณ์ ไตรศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ