คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร

  • คุณสมศักดิ์ จึงสุระ ประธานกรรมการ (นั่งซ้าย )
  • คุณอิศรีย์ จึงสุระ กรรมการผู้จัดการ (นั่งขวา)
  • คุณสุธาทิพย์ จึงสุระ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (ยืนขวา)
  • คุณมลิวรรณ์ ไตรศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ยืนซ้าย)

ติดต่อพนักงานขาย

089-2068858
086-3196382
086-3250531
084-5552414
085-1631524