เหล็กตัวซี

ขนาดเหล็กตัวซี
เหล็กตัวซี 60* 30* 10* 2.0 มม. (มอก.) เหล็กตัวซี 100* 50* 20* 2.0 มม. (มอก.) 
เหล็กตัวซี 60* 30* 10* 2.3 มม. (มอก.) เหล็กตัวซี 100* 50* 20* 3.2 มม. (มอก.) 
เหล็กตัวซี 70* 40* 25* 1.6 มม. (มอก.) เหล็กตัวซี 125* 50* 20* 2.3 มม. (มอก.) 
เหล็กตัวซี 75* 35* 15* 2.3 มม. (มอก.) เหล็กตัวซี 125* 50* 20* 3.2 มม. (มอก.)
เหล็กตัวซี 75* 45* 15* 2.0 มม. (มอก.)  เหล็กตัวซี 150* 50* 20* 2.3 มม. (มอก.) 
เหล็กตัวซี 100* 50* 1.6 มม. (มอก.) เหล็กตัวซี 150* 50* 20* 3.2 มม. (มอก.)